6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine ilişkin Karar

13 Ekim 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28440
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2012/3803
Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak FaizDesteğine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 3/10/2012 tarihli ve 16072 sayılı yazısıüzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/10/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                              B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                                     E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN
Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                      A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                                    M. M. EKER                                                 H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                                  E. GÜNAY                                                 M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER                                            İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı                         Milli Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ                                                  E. BAYRAKTAR
Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN
KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ
DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki AlanlarınDönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hak sahiplerince bankalardankullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esasların belirlenmesidir.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kararın uygulanmasında;
a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,
b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
c) Banka: Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılım bankalarını,
ç) Faiz desteği: Bu Karar kapsamında bankalardan sağlanacak kredilere tahakkuk edecek faiz ödemelerinin, buKararda yer alan oranlar çerçevesinde dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanacak tutarını,
d) Güçlendirme kredisi: 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında riskli alan ve rezervyapı alanı dışında olup, bu Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilenyapılar için hak sahipleri tarafından kullanılan kredileri,
e) Hak sahibi: 6306 sayılı Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişileri,
f) Hesap: 6306 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan bankalar nezdindeoluşturulan dönüşüm projeleri özel hesabını,
g) Kredi: Hak sahiplerince Türk Lirası cinsinden kullanılacak güçlendirme ve yapım kredilerini,
ğ) Yapım kredisi: 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında konutunu ve/veya işyerinikendi imkanları ile yapmak ya da edinmek isteyenlere verilen kredileri,
ifade eder.
Genel esaslar
MADDE 3 – (1) Hesaptan faiz desteği sağlanacak kredilerin belirlenmesinde hesabın gelir durumu, bakiyesi vehesaba aktarılacak ödenek tutarları ile uyum dikkate alınır.
(2) Bu Kararda geçen faiz ibareleri, katılım bankaları tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında sağlanacak fonlariçin kâr payını ifade eder.
(3) Bakanlık; hak sahiplerine, destekten yararlanacak kredilere ilişkin koşullara, başvuruların değerlendirilmesi vekabulüne dair hususlar ile istenilecek belgelere, temerrüt, tazmin, kanuni takip, tahsilat ve diğer hususlara ilişkin prensipve uygulamaları bu Karar ve temel bankacılık uygulamaları ile uyumlu olmak kaydıyla belirlemeye yetkilidir.
(4) Hak sahibi, hesaptan ya da bankalardan aynı tür kredilerden aynı anda yararlanamaz.
(5) Bakanlık tarafından hesaptan kullandırılacak kredilere ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.
Faiz desteği sağlanmasına ilişkin esaslar
MADDE 4 – (1) Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar.
(2) Faiz desteğinin bu Kararda yer almayan kullandırmaya ilişkin usul ve esasları, Bakanlık ve bankalar arasındagerçekleştirilecek protokoller ile belirlenir.
(3) Bu Karar kapsamında bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri, bankanınkullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylıkfaiz desteği tutarlarını Bakanlığa bildirmesini takiben Bakanlıkça hesaptan gerçekleştirilir.
(4) Faiz desteği ödemelerine ilişkin denetimler Bakanlık tarafından yapılır. Denetimlerde, banka tarafındanyapılan bildirimler nedeniyle bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen gecikme zammı ile birlikte tutarın bankaya tebliğini takipeden 10 iş günü içerisinde banka tarafından hesaba nakden ödenir. Denetim sonucunda, banka tarafından yapılanbildirimler nedeniyle bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise bu tutar Bakanlıkça hesaptan nakden karşılanır. Bu fıkra kapsamında, Bakanlık tarafından ödeme yapılması durumunda Bakanlıkça ödenecek tutarlara faiz yürütülmez.
(5) Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve benzeri giderler haksahipleri tarafından ödenir.
(6) Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski ilefaiz desteği dışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir. Banka, kredi başvurularını protokolhükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirir. Bakanlık gerekli gördüğündeotuz gün önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydı ile kredi faiz desteği uygulamasını ilk kez tahsis edilecek kredileraçısından durdurmaya yetkilidir.
(7) Kredilere ilişkin takip ve tahsil sorumluluğu tamamen bankaya ait olup söz konusu ödemeler için Bakanlıktanherhangi bir talepte bulunulmaz.
(8) Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur.
(9) Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, 6306 sayılı Kanun ve bu Karar çerçevesindegüçlendirme kredisi ve yapım kredisi için destek sağlanan hak sahiplerinin, bahse konu desteğin devam edebilmesi içinzorunlu deprem sigortası yaptırmaları şarttır.
(10) Bu Karar kapsamındaki faiz desteği, bankalardan 31/12/2013 tarihine kadar sağlanacak krediler içinuygulanır.
Faiz desteği ve limit
MADDE 5 – (1) Bu Karar kapsamında sağlanacak faiz desteği aşağıdaki koşul ve limitlere göre uygulanır. Faizdesteği oranı, kredinin sağlandığı tarihteki oran esas alınarak kredinin ömrü boyunca uygulanır ve değiştirilmez.

(2) Faiz desteği sağlanacak kredilerin anapara geri ödemeleri bu maddede belirtilen azami ödemesiz dönemiaşmamak üzere inşaatın tamamlandığı tarihten itibaren başlar.
(3) Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 500.000 TL’yi geçemez.
Raporlama
MADDE 6 – (1) Faiz desteği sağlanan kredilerin miktarı ve koşulları aylık olarak bankalar tarafından takip edenayın 15’ine kadar Bakanlığa iletilir.
(2) Bakanlık, sağlanacak faiz desteği ile ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla bankalardan her türlü bilgi ve belgeyiistemeye yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakan yürütür.