Bilgi Bankası

2010/4 Sayılı Genelgede;

Aplikasyon; “Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu plânındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesini”

Aplikasyon krokisi ise; “Parselin aplikasyon ölçü değerleri ile parsel sınır noktalarının sabit tesislere ve kontrol noktalarına bağlı olarak zeminde alınan röperli ölçülerini gösteren krokiyi” İfade eder, şeklinde tanımlanmıştır.
2010/4 sayılı genelge aplikasyonu; talebe bağlı olarak yapılacak işlemlerden olarak belirlenmiştir. Lisanslı büroların kurulduğu yerlerde aplikasyon için ilk başvuru bu büroya (bürolardan birine) yapılır. Eğer Lisanslı büro kurulmamışsa aplikasyon işlemi için başvuru kadastro müdürlüğüne yapılır.
Aplikasyon işleminin tescil yönü olmadığından işlem; başvurunun yapıldığı lisanlı büro ya da kadastro müdürlüğünde tamamlanır.
b) Başvuruda bulunacak belgeler;

Talebe bağlı işlemlerle ilgili en son düzenlemeyi içeren 2010/4 sayılı genelgenin 7’nci maddesi şu şekildedir;

Yapılacak işlemin türüne bakılmaksızın aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin istenilmesi zorunludur. Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.
Talebin gerçek veya tüzel kişilerce yapılması halinde;

1.1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği.

1.2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.

1.2.1 – Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.

1.2.2 – Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.

1.2.3 – Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.
(2) TAKBİS’e bağlı olan ve ilgili tapu müdürlüğündeki tapu kayıt bilgilerine ulaşılabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmez. Tapu senedi veya tapu kayıt örneği kadastro müdürlüğünce TAKBİS’ de sorgulanarak kontrol edilir.

(3) Talebe bağlı işlemlerde, her talebe ait malikin T.C. kimlik numarası ile taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numarasına ait bilgilerinin bulunduğu çizelge doldurularak TAKBİS’e kaydedilmek üzere her ayın sonunda ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.
c) İzlenecek Yol
Aplikasyon işleminde izlenecek yol Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan 2011 tarihli “KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ”nde şu şekilde yer almıştır;
1) Taşınmaz malın maliki veya hissedarlardan biri yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte bizzat ve yasal temsilcisi aracılığı ile lisanslı büro ya da kadastro müdürlüğüne talepte bulunulur. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.)
2. a) Talep lisanslı büro tarafından karşılanıyorsa;
– Lisanslı mühendis ya da görevlendireceği personel tarafından, gelen talep değerlendirilir. Talebin uygunluğunun anlaşılması halinde; talep “Kadastro Teknik Hizmetleri Kayıt Defteri”ne kaydedilerek işleme fen kayıt numarası verilir. “TİP SÖZLEŞME” düzenlenerek lisanslı büro yetkilisi ve talep sahibi tarafından karşılıklı imzalanır. (Sözleşmenin aslı büroda arşivlenir.)
– O yıl için belirlenmiş olan “hizmet bedeli” tahsil edilir.
– Aplikasyon için gerekli teknik belgeler kadastro müdürlüğünden temin edilir.

2. b) Talep kadastro müdürlüğü tarafından karşılanıyorsa;
– Kadastro müdürü ya da ya da görevlendireceği personel tarafından, gelen talep değerlendirilir. Talebin uygunluğunun anlaşılması halinde;
– Döner sermayesi tahakkuk edilip, tahsili sağlanır.
– Talep için “istem belgesi” düzenlenip, “Tapu Fen İşleri Kayıt Defteri”ne kaydı yapılır.

3) Lisanslı büro ya da kadastro müdürlüğü tarafından; talebin karşılanacağı gün ve saat ilgili idareye / talep sahibine bildirilir.
4) Gerekli inceleme ve ön hazırlıklar yapılır
5) İşlem yapılacak parselde teknik bir hatanın olup olmadığı kontrol edilir. Taşınmaza ilişkin teknik bir hatanın tespiti halinde öncelikle hata ilgili mevzuatınca düzeltilir.
6) Aplikasyon işlerinde özellikle bir sınırda ihtilaf varsa ihtilaflı sınırın sözlü olarak belirtilmesi gerekir.
7) Taşınmaz malın hisseli ise, hissedarların hissesi oranında aplikasyon işlemi yapılmaz.
8) Talep sahibi (İlgili kişi/kamu kurum ve kuruluşları …) istem belgesinde belirtilen gün ve saatte temin edeceği taşıt ile taşınmaz malın mahalline gidilir.
9) Aplikasyonu yapılan parselin zeminde belirli olmayan köşe noktaları işaretlenir. Zeminde belirlenen parsel köşe noktalarında cephe kontrolü yapılır.
10) Aplikasyon işleminin bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir. Düzenlenen krokide aplikasyon ölçü değerleriyle birlikte poligon noktaları ve parsel köşe noktalarının koordinat değerleri ile Tapu Plânları Tüzüğü gereğince yapılan işlemin üretim yöntemine ve haritanın ölçeğine göre hesaplanan yanılma sınırlarının belirtilmesi esastır. Bu kroki yetkili lisanslı büro elemanları ya da kadastro elemanları ve ilgilisince imzalanır. İmar parsellerinin aplikasyonunda komşu parsel maliklerinin imzalarına gerek yoktur.
11) İlgilisinin talebi halinde aplikasyon işlemi sonunda aplikasyon krokisi niteliğinde olan röperli kroki verilir. Aplikasyon işleminin bitiminde ilgilisi, tarih belirtmek suretiyle, istem belgesinin ilgili bölümünü, aplikasyon krokisini aldığına dair imzalar.
12) İşlem kadastro müdürlüğü tarafından yapılmışsa; aplikasyon krokileri 2010/20 sayılı genelgenin 16’ncı madde 1’inci fıkrasında belirtildiği şekilde arşivlenir.
İşlem lisanslı büro tarafından yapılıyorsa Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Büroları hakkındaki Yönetmelik madde:42 ve 2010/13 sayılı genelgenin 51’inci maddesi gereğince arşivlenir.
Ayrıca yine aynı Yönetmeliğin 42/2’nci maddesi gereğince Aplikasyon krokilerinin onaylı bir örneği her ayın beşine kadar kadastro müdürlüğüne verilir.
d) İşlemin Mali Yönü;
İşlem Lisanslı büro tarafından yapılıyorsa; o yıl çin belirlenmiş olan “hizmet bedeli” tahsil edilir.
İşlem kadastro müdürlüğü tarafından yapılıyorsa; aplikasyon için, işlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye hizmet bedeli ilgilisi tarafından bankaya yatırıldıktan sonra talep alınır. Bu bedelin ödenmemesi halinde işlemler kayıt altına alınmaz.
Taşınmazın bulunduğu yer haricindeki, kadastro müdürlüklerine talepte bulunulması durumunda; talepte bulunulan kadastro müdürlüğü tarafından döner sermaye ücreti tahsil edilir.

* Döner Sermaye hizmet bedeli alınmaması gerekli taleplerde; İstem belgesinin “tutarı” bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılır (okul yeri, hükümet binası vb.).

İMAR DURUMU BELGESİ NASIL ALINIR?

Arsanızın bulunduğu ilgili belediye imar müdürlüğüne gidip, standart imar durumu belgesi dilekçesini doldurunca ya da bir dilekçeyle müracaat ettiğinizde, “imar bilgi durumu” belgesini alabilmektesiniz.

İmar Durumu belge tanzimi şartları bazı belediyeler için; tapu fotokopisi, imar durumu belgesi için yeterli olmakla birlikte istenilen belgeler, her belediye için değişiklik göstermektedir. İzmir, ilçe belediye imar müdürlükleri genel olarak aşağıdaki belgeleri istenmektedir.

Dilekçe,
Tapu (Asıl ve aslının aynıdır yaptırmak için fotokopisi birlikte),
Çap (Asıl ve aslının aynıdır yaptırmak için fotokopisi ile birlikte, son 1 yıl içinde alınmış),
Müracaatçı vekil ise vekaletname,
Tapunuzda ahşap ev yazıyorsa; arsanıza ait fotoğraf, Koruma Kurulu Kararı ve röperli kroki de isteyebilmektedirler.

İMAR DURUMU BELGESİ NEDİR?

İmar durumu belgesi arsanız hakkında temel ana bilgileri içermektedir.
İmar durumu belgesi arsanız hakkında genellikle şu ana bilgileri içermektedir:

Mevcut arsanızda inşaat yapılıp yapılamayacağını,
Arsanızın yandaki parsellerle şuu’lu olup olmadığını,
TAKS taban alan katsayısını (Binanızın arsaya oturum m2’sini)
KAKS kat alan kat sayısını (Binanızın yapılabilir toplam m2’sini)
Arsanızın bitişik ya da ayrık nizam olduğunu, arsanız ayrık nizamsa, arsanızın ön bahçe, arka bahçe ve yan bahçe çekme mesafelerinizi
Arsanızın ticari ya da konut ruhsatlı bölgede olup olmadığını,
Arsanızda yola terk olup olmadığını,
Arsanıza tevhit *(Birleştirme) işlemlerinin gerekip gerekmediğini,
Arsanızda ifraz ** (ayırma) işlemlerinin gerekip gerekmediğini,
Maksimum (h) bina yüksekliğinizi
Zemin emniyet bilgilerini (UA: Uygun alan, UOA :Uygun olmayan alan)
Arsanızın en, boy ölçülerini,
Su basman yüksekliğinizi belirtmektedir

*İfraz (Ayırma): tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir

**Tevhit (Birleştirme), tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO BÜROLARI

ALİAĞA

BÜRO NO 3501
LİSANS NO 205
ADI SOYADI Tugay KAYA
ADRES Kültür Mah. İstiklal Cad. No:11/9 KAT:1 Aliağa
İLÇE Aliağa
YETKİLİ İLÇELER Menemen-Foça
TEL&FAX 6172025
GSM 5416172025
———————————————————————————————————–

MENEMEN İRTİBAT BÜROSU
ADRES Özel İdare İş Merkezi Kat:3 No: 301 ( Hükümet Konağı Yanı) Menemen
TEL 05496172025
BORNOVA

BÜRO NO 3507
LİSANS NO 92
ADI SOYADI Alper SEZER
ADRES 286/1 Sk. No: 16 K:1 D:2 Manavkuyu
İLÇE BORNOVA
YETKİLİ İLÇELER BAYRAKLI
TEL&FAX 388 25 36
GSM 5327481236
E-MAİL m.alpersezer@hotmail.com
———————————————————————————————————–

BÜRO NO 3507
LİSANS NO 120
ADI SOYADI Hakan ORHAN
ADRES Mansuroğlu Mah. 286/1 Sok.No:16 D:3 AtaPlaza BAYRAKLI
İLÇE BORNOVA
YETKİLİ İLÇELER BAYRAKLI
TEL&FAX 4865235
GSM 5324868398
E-MAİL hakanorhan44@hotmail.com

BUCA

BÜRO NO 3508
LİSANS NO 1
ADI SOYADI Alpay SAĞLIKCIOĞLU
ADRES Menderes Cad. İhtiyari Durağı Karşısı Yapı Kredi Bankası üstü
120 SOK.NO:1/1 K:2 D:3 BUCA
İLÇE BUCA
YETKİLİ İLÇELER GAZİEMİR
GAZİEMİR İRTİBAT ADRESİ: 11/3 Sok. No:7/A Gaziemir – İZMİR
TEL&FAX 4381676
4381677
GSM 5055141301
E-MAİL bucalihkab@gmail.com
———————————————————————————————————–

BÜRO NO 3508
LİSANS NO 122
ADI SOYADI Ayten KARAGÜZEL
ADRES Yenigün Mah. Uğur Mumcu Cad.No:103 D:2-3  Buca
İrtibat Bürosu Gazi Mah.25 SOK.NO:40/B Gaziemir
İLÇE BUCA
YETKİLİ İLÇELER GAZİEMİR
TEL&FAX 4878780
5335112832
GSM 5052724610
E-MAİL aytenkaraguzel@gmail.com
ÇEŞME

BÜRO NO 3509
LİSANS NO 86
ADI SOYADI Murat TETİK
ADRES 16 Eylül Mah.3007 Sok.No:3 D:5 Çeşme
İLÇE ÇEŞME
YETKİLİ İLÇELER —
TEL&FAX 7122752
GSM 5322028001
E-MAİL cesmelihkab@gmail.com

DİKİLİ

BÜRO NO 3511
LİSANS NO 171
ADI SOYADI Özgür YILMAZ
ADRES Salimbey Mah. 12  Sok. No:2 D:1 DİKİLİ
İRTİBAT BÜROSU: Barbaros Mah. Bankalar Cad. Pamukçu Pasajı No:75/12 BERGAMA
İLÇE DİKİLİ
YETKİLİ İLÇELER BERGAMA-KINIK
TEL&FAX 671 80 88 DİKİLİ
631 08 08 BERGAMA
GSM 5434217852
E-MAİL dikili.lihkab@gmail.com
KARABAĞLAR

BÜRO NO 3515
LİSANS NO 85
ADI SOYADI Mehmet PEKER
ADRES YEŞİLLİK CAD. NO:228-230  KAT:2 BÜRO:217 (ORCAN ER) KARABAĞLAR
İLÇE KARABAĞLAR
YETKİLİ İLÇELER —
TEL&FAX 2370105
GSM 5326281594
E-MAİL karabaglarlihkab@hotmail.com
KARŞIYAKA

BÜRO NO 3517
LİSANS NO 73
ADI SOYADI Mehmet Akif ŞENDİNÇ
ADRES Tuna Mah. İbrahim Yılmaz Sok. No:29/1 KARŞIYAKA
İLÇE KARŞIYAKA
YETKİLİ İLÇELER ÇİĞLİ
TEL&FAX 3237330
GSM 5559778162
E-MAİL masendinc@hotmail.com
KEMALPAŞA

BÜRO NO 3518
LİSANS NO 143
ADI SOYADI Veysel SEVGİLİ
ADRES Soğukpınar Mah. Atatürk Bulvarı No:14  K:1  D:1 KEMALPAŞA
İLÇE KEMALPAŞA
YETKİLİ İLÇELER —
TEL&FAX 8785320
GSM 5342259523
E-MAİL veyselsevgili74@gmail.com

KONAK

BÜRO NO 3521
LİSANS NO 93
ADI SOYADI Özgür SOYLU
ADRES İsmet Kaptan Mah. 1363 Sok. Simsaroğlu İş Merkezi K:2 D:21 Konak
İLÇE KONAK
YETKİLİ İLÇELER BALÇOVA-NARLIDERE
TEL&FAX 4847392
GSM 5066804574
E-MAİL lihkab3521@hotmail.com

MENDERES

BÜRO NO 3522
LİSANS NO 61
ADI SOYADI Okan BATUR
ADRES Kasımpaşa Mah. Atatürk Cad.No:115 K:1 D:2 MENDERES
İLÇE MENDERES
YETKİLİ İLÇELER —
TEL&FAX 6169490
GSM 5324085963
E-MAİL okanbatur@hotmail.com

ÖDEMİŞ

BÜRO NO 3525
LİSANS NO 191
ADI SOYADI Muhammet S. BARLAK
ADRES Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad No: 9 ÖDEMİŞ
İLÇE ÖDEMİŞ
YETKİLİ İLÇELER BEYDAĞ-KİRAZ
TEL&FAX 5445036
GSM 5332427828
E-MAİL msbarlak@gmail.com

SEFERİHİSAR

BÜRO NO 3526
LİSANS NO 91
ADI SOYADI Barış SAKÇI
ADRES Camikemir Mah. Atatürk Cad. Çınar Plaza NO:7 D:301 SEFERİHİSAR
İLÇE SEFERİHİSAR
YETKİLİ İLÇELER —
TEL&FAX 7433990
GSM 5053513871
E-MAİL bsakci@hotmail.com

TORBALI

BÜRO NO 3529
LİSANS NO 170
ADI SOYADI Seçkin KIVRAK
ADRES Ertuğrul Mah. Mithatpaşa Cad. No: 56 A Blok K. 3 D. 15 TORBALI
İLÇE TORBALI
YETKİLİ İLÇELER SELÇUK
TEL&FAX 8565455
GSM 5325883692
E-MAİL torbali_lihkab@hotmail.com

TİRE

BÜRO NO 3528
LİSANS NO 190
ADI SOYADI Halil GÜZEL
ADRES Kurtuluş Mah. Keten Köprü Sok.No:6/1 Yıldız Meydanı TİRE
İLÇE TİRE
YETKİLİ İLÇELER BAYINDIR
TEL&FAX 5056565
GSM 5336353185
E-MAİL tirelihkab@gmail.com

URLA

BÜRO NO 3530
LİSANS NO 87
ADI SOYADI Kadir KENAN
ADRES Hacı İsa Mah. 75. Yıl Cumhuriyet Cad. No:37 D:45 Urla
İLÇE URLA
YETKİLİ İLÇELER KARABURUN-GÜZELBAHÇE
TEL&FAX 754 67 04-754 50 16
GSM 532 356 69 08
E-MAİL kadirkenan2010@gmail.com
——————————————————————————————————————-

BÜRO NO 3530
LİSANS NO 88
ADI SOYADI Yasin AKSU
ADRES Hacı İsa  Mah 75.Yıl Cumhuriyet Cad. No:37 Daire:4 URLA
İLÇE URLA
YETKİLİ İLÇELER KARABURUN-GÜZELBAHÇE
TEL&FAX 7545417 – 7545497
GSM 5326259771
E-MAİL urlalihkab@gmail.com

İnşaası yapılacak binanın niteliğine göre ihtiyaç duyulacak proje cinsleri değişebilmektedir.

Proje çeşitleri ve ilgili proje müellifleri meslek grupları aşağıdaki gibidir.

Mimari Proje (Mimar),
Statik Proje (İnşaat Mühendisi),
Mekanik Tesisat Projesi, Isı Yalıtım Projesi, Doğalgaz İç Tesisat Projesi, Asansör Projesi (Makina Mühendisi),
Elektrik Tesisat ve Paratoner Projesi (Elektrik Mühendisi),
Harita Teknik Uygulama (Harita ve Kadasto Mühendisi),
İç Mimari Proje (İç Mimar),
Alt Yapı Projesi (İnşaat Mühendisi),
Peyzaj Projesi, (Peyzaj Mimarı)

Tüm bu projeler firmamız Fer Ay Analiz Proje Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmakta ve resmi kurumlarda (ilgili belediye, tapu daireleri vb.) ruhsatlandırma işlemleri yapılmaktadır.

YIKIM RUHSATI NASIL ALINIR?
Yıkılmasına karar verilen binanın yıkılabilmesi için binanın sınırları içerisinde bulunduğu ilçe belediyesinden yıkım ruhsatı almadan yıkıma başlanamamaktadır.
Konut yapımında “müteahhit yapım sözleşmesi” ve imzalanması ne kadar zorunlu ise aynı şekilde “müteahhit yıkım sözleşmesi” ve yıkım fenni teknik sorumlusunun olması da gerekmektedir.
Yıkım sözleşmesinde, yıkıma nezaret edecek fenni sorumlu (inşaat mühendisi); noter onaylı yıkım teknik sorumluluk taahhüdü vermelidir. Yıkım fenni teknik sorumlusunun inşaat mühendisleri odasından “işyeri tescil belgesi” ve “serbest inşaat mühendisi” belgelerine sahip olması zorunludur.

YIKIM-KAZI RUHSATI ALINMASINA AİT, BELGE AŞAMALARI
1 – Yıkım Ruhsatı Başvuru Dilekçesi
2 – Kimlik Fotokopisi
3 – Son Ay Vizeli Tapu Kaydı
4 – Vekil ise Vekaletin Aslı ve fotokopisi
5 – İmar Durumu Aslı ve Fotokopisi
6 – Onaylı Numarataj Krokisi Aslı
7 – Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Alınan Riskli Yapı Tespit Formu
8 – Muhtarlıktan Alınan Her Bağımsız Bölümün Tahliye Edildiğine Dair Belge
9 – İlgili Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden Her Bağımsız Bölüm İçin İlişik Kesme Belgelerinin Asılları
10 – İlgili Elektrik İdaresinden Her Bağımsız Bölüm İçin İlişik Kesme Belgelerinin Asılları
11 – Doğalgaz Her Bağımsız Bölüm İçin İlişik Kesme Belgelerinin Asılları
12 – Fenni Mesul İnşaat Mühendisi Noterden Onaylı Taahhütnamesi
13 – Mal Sahibi Fenni Mesul Atama Yazısı
14 – Yıkım Sözleşmesi
15 – Müteahhit Evrakları (Oda Kaydı Aslı, Vergi Levhası, İmza Sirküsü Aslı)
16 – Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi

SGK dan esas işveren adına iş yeri dosyası açılması
SGK dan esas işveren dosyası altında müteahhit iş yeri dosyası açılması
Belediyeye noterden,yıkım ve kazı,teknik sorumluluk taahhüdü verilmesi (Yıkım yapacak firma ve teknik sorumlu)
Muhtardan yıkılacak evde kimsenin oturmadığına dair yazı
Mevcut binanın,elektrik,su,doğalgaz,telefon aboneliklerinin kapattırılması
Yıkım hafriyatı dökülecek yerle sözleşmenin belediye’ye ibrazı
Yıkım hafriyat kamyonları için; Vilayete müracaatla,trafik müdürlüğünden izin ve gün, saat, güzergah alınması
Yıkım ve kazı ruhsatı alınması